Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianka, dnia 27.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, wpisanego do rejestru zabytków.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: wg załączonego przedmiaru robót.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 roku.
 4. Okres gwarancji/rękojmi: minimum 36 miesięcy.
 5. Warunki płatności: 14 dni po otrzymaniu faktury i protokołu odbioru robót.
 6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

– wykonać zadanie w zakresie wynikającym z załączonego przedmiaru robót w terminie określonym w pkt. 3, zgodnie z przepisami określającymi zasady prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczące robót (zabezpieczenia robót, odtworzenia nawierzchni, zajęcia pasa drogowego),

– wykonawca zapewni kierownika robót z uprawnieniami do prac przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Sposób obliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
 2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę  należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu lub w oparciu o formularz OFERTA, stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz ksero zaświadczenia o uprawnieniach kierownika robót do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Kryteria oceny ofert:

– cena 100 %

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

– ofertę należy jednoznacznie oznaczyć napisem na kopercie: „OFERTA – Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, wpisanego do rejestru zabytków”.

– ofertę można złożyć w siedzibie zamawiającego osobiści lub przesyłką pocztową pod adres:

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka

ul. Żeromskiego 7

64-980 Trzcianka

– ofertę należy złożyć do  12.07.2017 roku do godz. 14.00

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

– otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.07.2017 roku. o godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego:

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka

ul. Żeromskiego 7

64-980 Trzcianka

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

– Sławomir Kubiś – Inspektor nadzoru budowlanego – tel. 606 365 119

 

 

 

Załącznik:

 1. Przedmiot robót str. 1, str. 2.
 2. Formularz oferty str. 1, str. 2.
 3. Wzór umowy.

Rada Muzeum

Zarządzeniem nr 46/15 z dnia 6 marca 2015r. Burmistrz Trzcianki na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz. 987 ze zm.) i uchwały Nr XXXVI/361/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka Burmistrz Trzcianki powołuje Radę Muzeum.

W skład członków Rady wchodzą następujące osoby:

 1. Ewa Januszkiewicz – Goroszkin,
 2. Dorota Barczak,
 3. Jerzy Wojtkiewicz,
 4. Zbigniew Maćkowiak,
 5. Łukasz Walkowiak.

Rada Muzeum

Dane adresowe

 

     Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka
ul. Żeromskiego 7 i 36a
  64-980 Trzcianka  

www.mzntrzcianka.pl
e-mail: mzntrzcianka@wp.pl
tel. (67) 216 24 46

Muzeum czynne dla zwiedzających:
wtorek-piątek od godz.10:00 do 16:00
sobota od godz. 11:00 do 16:00

 

 

 

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania i przyjmowania spraw

 1. Sprawy związane z działalnością Muzeum można zgłaszać w następujący sposób:
  – osobiście w sekretariacie Muzeum ul. Żeromskiego 7 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
  – pisemnie na adres: Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka, ul. Żeromskiego 7 i 36a, 64-980 Trzcianka
  – telefonicznie pod numerem 67-216-24-46
  – drogą elektroniczną – e-mail: mzntrzcianka@wp.pl
 2. Pisma, które wpłynęły do Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka są rejestrowane w dzienniku korespondencji.
 3. Osoby zainteresowane wniesieniem skarg i wniosków dotyczących działalności Muzeum przyjmowane są przez dyrektora lub osobę upoważnioną w godzinach pracy Muzeum.
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, a także ustnie do protokołu. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Muzeum przekazywane są do sekretariatu celem ich rejestracji i przekazania do rozpatrzenia przez Dyrektora.
 5. W budynku Muzeum przy ul. Żeromskiego 7 znajduje się rejestr „Skarg i wniosków”, dostępny dla osób zainteresowanych.