Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianka, dnia 27.06.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance – zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, wpisanego do rejestru zabytków.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: wg załączonego przedmiaru robót.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 roku.
 4. Okres gwarancji/rękojmi: minimum 36 miesięcy.
 5. Warunki płatności: 14 dni po otrzymaniu faktury i protokołu odbioru robót.
 6. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

– wykonać zadanie w zakresie wynikającym z załączonego przedmiaru robót w terminie określonym w pkt. 3, zgodnie z przepisami określającymi zasady prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– wykonawca ponosi wszystkie koszty dotyczące robót (zabezpieczenia robót, odtworzenia nawierzchni, zajęcia pasa drogowego),

– wykonawca zapewni kierownika robót z uprawnieniami do prac przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Sposób obliczenia ceny oferty: kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do oferty.
 2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę  należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu lub w oparciu o formularz OFERTA, stanowiący załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy oraz ksero zaświadczenia o uprawnieniach kierownika robót do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Kryteria oceny ofert:

– cena 100 %

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

– ofertę należy jednoznacznie oznaczyć napisem na kopercie: „OFERTA – Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku muzeum przy ul. Żeromskiego 36a w Trzciance, wpisanego do rejestru zabytków”.

– ofertę można złożyć w siedzibie zamawiającego osobiści lub przesyłką pocztową pod adres:

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka

ul. Żeromskiego 7

64-980 Trzcianka

– ofertę należy złożyć do  12.07.2017 roku do godz. 14.00

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

– otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.07.2017 roku. o godz. 9.00  w siedzibie zamawiającego:

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka

ul. Żeromskiego 7

64-980 Trzcianka

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

– Sławomir Kubiś – Inspektor nadzoru budowlanego – tel. 606 365 119

 

 

 

Załącznik:

 1. Przedmiot robót str. 1, str. 2.
 2. Formularz oferty str. 1, str. 2.
 3. Wzór umowy.